Ons aanbod

Als onderdeel van het proces om te komen tot een volledig account en een overeenkomst van opdracht dient u ons aanbod te aanvaarden. Onderstaand treft u ons aanbod aan om subsidie op grond van de Subsidieregeling praktijkleren voor uw organisatie aan te vragen. Dit aanbod is tevens opgenomen als Bijlage 1 in de opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging ontvangt u ter ondertekening separaat per post.


  • star_border Na uw aanvaarding van dit aanbod, kunt u gegevens invullen die PNO Ondernemingen B.V. (hierna te noemen: PNO) nodig heeft voor het opstellen van de schriftelijke opdrachtbevestiging.
  • star_border Voorwaarde voor het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht tussen uw organisatie en PNO is dat u een rechtsgeldig ondertekend exemplaar van de opdrachtbevestiging aan PNO retourneert. U doet dit door één ondertekend exemplaar naar het adres van PNO - zoals genoemd in de opdrachtbevestiging - per post te versturen. PNO zal dan de opdrachtbevestiging controleren en een bevestigingsemail versturen
  • star_border Na de bevestiging van de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht, zal PNO een digitaal account met eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan uw organisatie ter beschikking stellen.
  • star_border PNO is in staat om uw organisatie te adviseren over het aanvragen van subsidie op grond van de Subsidieregeling praktijkleren. PNO zal daarover adviseren totdat de aangevraagde subsidie is vastgesteld of afgewezen.
  • star_border De Subsidieregeling praktijkleren vervalt op 31 december 2022. U verleent PNO volmacht om uw subsidie-aanvragen namens uw organisatie in te dienen. De overeenkomst van opdracht eindigt op 31 december 2022. Uw organisatie is gedurende deze periode de formele subsidie-aanvrager.
  • star_border Het digitale account dat PNO direct na de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht ter beschikking zal stellen, is bedoeld om u continu op de hoogte te kunnen houden over de stand van zaken van uw subsidie-aanvragen en gegevens met PNO te delen. PNO is immers alleen in staat uw organisatie te adviseren over uw aanvragen indien uw organisatie alle (noodzakelijke) gegevens verstrekt. Uw organisatie staat ervoor in dat alle aan ons verstrekte gegevens juist is.
  • star_border De door uw organisatie aan PNO verstrekte gegevens blijven uw eigendom en worden voor geen ander doel gebruikt dan voor het adviseren over de Subsidieregeling praktijkleren. Het verstrekken van gegevens via uw digitale account geschiedt voor eigen rekening en risico.
  • star_border Onder voorbehoud van een eventuele wetswijziging, kan PNO namens uw organisatie subsidie-aanvragen indienen tot uiterlijk 16 september 17:00 uur van enig kalenderjaar. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist in de regel binnen 13 weken op ingediende aanvragen. Deze beslissing, te weten de subsidievaststelling, ontvangt u als aanvrager. U bent verplicht PNO hiervan een kopie te bezorgen.
  • star_border Onder voorbehoud van een eventuele wetswijziging, kan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidie tot maximaal € 2.700,- per subsidie-aanvraag en per deelnemer toewijzen (vaststellen) aan uw organisatie. PNO rekent als vergoeding 15% van de aan uw organisatie vastgestelde subsidie per subsidie-aanvraag. Die vergoeding bedraagt derhalve telkens maximaal € 405,- per aanvraag. PNO brengt deze vergoeding in rekening 14 dagen na de datum waarop de subsidie is vastgesteld.

Tot slot stemt u ermee in dat op deze overeenkomst van opdracht uitsluitend de algemene voorwaarden van PNO van toepassing zijn. Een kopie van die algemene voorwaarden is als Bijlage 2 aan de opdrachtbevestiging gehecht. Deze treft u ook aan op de website www.pnoconsultants.com. De eventuele toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Terug naar boven arrow_upward